Retired Officers List

 

Sl. No

Name

DOB

Joining in Service

Date of Retirement

Service (in years)

 1

  Thiru M.G. Rajaram,  25/01/1918  23/03/1947    

 2

  Thiru E.P. Royappa,  02/04/1918  21/03/1947    

 3

  Thiru J. Sivanandam,  18/11/1911  01/10/1949    

 4

  Thiru T.K. Palaniappan,  28/06/1908  01/10/1949    

 5

  Thiru V. Balasundaram,  15/02/1912  01/10/1949    

 6

  Thiru A. Venkatesan,  23/03/1916  14/05/1949    

 7

  Thiru N. Ananthapadmanabhan,  15/10/1917  15/10/1949    

 8

  Thiru T.A.S. Balakrishnan,  28/11/1918  15/10/1949    

 9

  Thiru R. Tirumalai,  03/08/1924  01/04/1948    

 10

  Thiru S. Chidambaram,  07/06/1924  31/03/1948    

 11

  Thiru R. Kunchithapadam Ayyar,  08/02/1907  19/07/1954    

 12

  Thiru S. Krishnaswami,  14/04/1927  02/01/1950    

 13

  Thiru M.A. Sheriff,  28/10/1912  11/05/1953    

 14

  Thiru N. Krishnaswami,  02/11/1910  01/12/1954    

 15

  Thiru T.S. Sankaran,  04/01/1926  07/08/1950    

 16

  Thiru C.P. Kelu Erady,  15/04/1909  01/12/1954    

 17

  Thiru Harbans Singh,  12/11/1927  01/05/1951    

 18

  Thiru V.S. Subbiah,  23/07/1919  31/08/1958    

 19

  Thiru T. Srinivasan,  28/06/1916  10/05/1958    

 20

  Thiru Raghbir Singh,  01/01/1930  01/05/1954    

 21

  Thiru Ghulam Md. Badsha,  15/06/1908  18/04/1958    

 22

  Thiru K.J. Somasundaram,  24/02/1915  02/09/1957    

 23

  Thiru Iravatham Mahadevan,  15/01/1930  01/05/1954    

 24

  Thiru J.A. Ambasankar,  16/01/1920  10/09/1958    

 25

  Thiru S. Moni,  16/11/1910  10/09/1958    

 26

  Thiru M.K. Subramania Ayyar,  15/01/1907  22/04/1960    

 27

  Thiru V.M. Sivaramakrishna Ayyar,  15/10/1907  19/01/1960    

 28

  Thiru M. Chandrasekharam,  15/12/1908  08/03/1960    

 29

  Thiru A.S. Ahluwalia,  09/10/1930  25/04/1955    

 30

  Thiru O.H. Dias,  16/10/1915  04/12/1959    

 31

  Thiru A.S. Venkataraman,  25/12/1922  27/07/1959    

 32

  Thiru C.D. Janakiraman,  06/02/1907  01/11/1960    

 33

  Thiru C. Raghupathy Rao Naidu,  21/12/1907  01/11/1960    

 34

  Thiru J.S. Bhango,  25/03/1933  07/05/1957    

 35

  Thiru V. Krishnaswamy,  26/10/1934  07/05/1957    

 36

  Thiru K.J.M. Shetty,  03/03/1934  12/05/1958    

 37

  Selvi Basrur Anjani Devi,  14/10/1933  12/05/1958    

 38

  Thiru N.H. Bhaskar,  19/11/1936  15/06/1959    

 39

  Selvi M.S. Ramesh,  31/08/1934  12/06/1958    

 40

  Thiru C. Ramchandran,  15/05/1938  23/05/1960    

 41

  Thiru K.A. Nambiar,  06/12/1938  01/06/1961    

 42

  Thiru K. Inbasagaran,  03/05/1941  04/07/1970    

 43

  Thiru T.S. Vijayaraghavan,  28/11/1940  05/07/1965    

 44

  Thiru P.C. Cyriac,  13/05/1942  02/07/1966    

 45

  Thiru P.S. Pandyan,  27/09/1941  02/07/1966    

 46

  Thiru Pavan Raina,  01/12/1946  04/07/1970    

 47

  Tmt. Yasmin Ahmed,  03/10/1945  04/08/1970    

 48

  Thiru P. Natesan,  15/12/1940  05/07/1970    

 49

  Tmt. Jayanthi,  22/10/1946  10/07/1971    

 50

  Thiru Sriram Rajaram,  01/06/1949  15/07/1972    

 51

  Thiru Jor Singh Syiem,  16/03/1943  07/07/1973    

 52

  Dr. V. Palanichamy,  02/01/1944  30/03/1981    

 53

  Thiru Ravindra Kumar Sharma,  06/01/1950  11/07/1976    

 54

  Thiru N. Athimoolam,  08/08/1943  09/06/1981    

 55

  Thiru Sameer Vyas,  06/12/1954  12/07/1977    

 56

  Thiru K. Sampath Kumar,  03/04/1947  28/11/1984    

 57

  Thiru A.M. Raman,  12/09/1946  20/12/1985    

 58

  Thiru M. Sathiyamoothi,  23/06/1949  06/09/1985    

 59

  Thiru Shaktikanta Das,  26/02/1957  23/09/1980    

 60

  Thiru Ashok Kumar Gupta,  26/10/1957  01/09/1981    

 61

  Thiru A. Elangovan,  30/05/1949  02/02/1987    

 62

  Thiru L. Krishnan,  09/05/1955  27/08/1983    

 63

  Thiru S. Savarkar,  06/04/1941  17/05/1991    

 64

  Thiru S. Raghupathy,  05/02/1942  08/06/1988    

 65

  Thiru S. Anser Ali,  13/12/1941  08/06/1988    

 66

  Thiru T. Jacob,  29/05/1958  21/08/1984    

 67

  Thiru Mohan Pyare,  21/09/1959  26/08/1985    

 68

  Thiru P.W.C. Davidar,  03/10/1958  25/08/1986    

 69

  Tmt. Shalini Vasisht,  16/12/1958  24/08/1986    

 70

  Dr. K. Satyagopal,  07/09/1959  24/08/1987    

 71

  Thiru D. Chandrasekaran,  11/06/1946  20/08/1992    

 72

  Thiru M. Abdullah Sha,  15/08/1949  13/11/1992    

 73

  Thiru N. Dhananjayan,  01/07/1947  10/02/1995    

 74

  Thiru Anil Kumar,  10/10/1966  16/09/1991    

 75

  Thiru Rakesh Kumar Yadav,  13/11/1967  15/09/1991    

 76

  Thiru A. Abdul Salam,  04/10/1946  30/06/1997    

 77

  Thiru H. Dhanraj,  20/04/1942  30/06/1997    

 78

  Thiru P. Ilango,  27/05/1950  27/04/2001    

 79

  Thiru D. Anil,  23/04/1970  04/09/1996    

 80

  Dr. R. Palaniyandi,  05/05/1950      

 81

  Thiru Ajay Chauhan,  24/09/1973  07/09/1998    

 82

  Thiru M. Chandrasekaran,  29/05/1957  26/03/2004    

 83

  Tmt. R. Vasuki ,  10/05/1958  29/04/2005    

 84

  Thiru Ranvir Prasad,  05/02/1978  16/09/2000    

 85

  Dr. Rajendran M,  17/05/1957  13/02/2008    

 86

  Thiru V Palanikumar,  10/03/1959  11/10/1992    

 87

  Thiru Ravikumar M,  03/10/1957  10/02/2012    

 88

  Thiru Puru Gupta,  05/09/1978  29/08/2006    

 89

  Selvi Guha Poonam Tapaskumar,  11/09/1980  01/09/2008    

 90

  Selvi Lalithalakshmi V,  21/11/1978  01/09/2008    

 91

  Tmt Neha Bansal,  31/10/1981  30/08/2010    

 92

  Thiru P Manimaran,  10/10/1959  10/08/2017    

 93

  Thiru S. Krishnaswami,  15/09/1913  14/05/1949  14/09/1971  22

 94

  Thiru P.K. Nambiar,  18/06/1918  14/05/1949  16/02/1976  27

 95

  Thiru M.S. Ram,  10/02/1920  14/05/1949  08/05/1976  27

 96

  Thiru C.S. Krishnamurthy,  11/09/1921  23/03/1947  31/07/1976  29

 97

  Thiru R.V. Raman,  15/11/1918  02/08/1947  30/11/1976  29

 98

  Thiru Hamidullah Khan Ghazi,  14/02/1931  14/04/1953  31/07/1977  24

 99

  Thiru G.M. White,  18/12/1919  25/12/1959  31/12/1977  18

 100

  Thiru S. Visvanathan,  26/06/1920  23/03/1947  30/06/1978  31

 101

  Thiru M.K.K. Nayar,  29/12/1920  07/08/1950  31/12/1978  28

 102

  Thiru R. Balasubramanian,  04/05/1921  14/05/1949  31/05/1979  30

 103

  Thiru Sanjivi Guhan,  12/06/1933  25/04/1955  31/07/1979  24

 104

  Thiru K. Venkataraman,  15/05/1935  07/05/1957  22/08/1979  22

 105

  Thiru M.G. Balasubramanian,  13/03/1922  29/03/1948  31/03/1980  32

 106

  Thiru T.N. Lakshmi Narayanan,  11/04/1922  03/04/1947  30/04/1980  33

 107

  Thiru K.S. Sivasubramanyan,  28/08/1923  28/03/1947  15/06/1980  33

 108

  Thiru C.G. Rangabashyam,  15/06/1922  16/12/1958  30/06/1980  22

 109

  Thiru P. Sabanayagam,  15/08/1922  20/03/1947  31/08/1980  33

 110

  Thiru V. Sankaran,  16/04/1934  07/05/1957  11/11/1980  23

 111

  Thiru E.C.P. Prabhakar,  01/03/1923  02/05/1958  28/02/1981  23

 112

  Thiru R. Subramanian,  20/06/1911  11/05/1959  31/03/1982  23

 113

  Thiru V. Karthikeyan,  07/11/1924  30/03/1948  30/04/1983  35

 114

  Thiru K. Diraviam,  07/07/1925  18/04/1958  13/06/1983  25

 115

  Thiru R. Pasupathi,  21/03/1925  24/11/1958  30/11/1983  25

 116

  Thiru C.V.R. Panikar,  21/08/1926  02/01/1950  31/08/1984  34

 117

  Thiru K. Chockalingam,  17/03/1926  28/01/1959  31/03/1985  26

 118

  Thiru S.P. Srinivasan,  15/01/1927  07/08/1950  31/07/1985  35

 119

  Thiru G. Ramachandran,  13/07/1927  08/04/1950  31/07/1985  35

 120

  Tmt Anna R. Malhotra,  17/07/1927  01/05/1951  31/07/1985  34

 121

  Thiru S.P. Ambrose,  11/04/1928  08/01/1959  30/04/1986  27

 122

  Thiru K.V. Ramanathan,  14/07/1928  07/08/1950  31/07/1986  36

 123

  Thiru R. Natarajan,  28/06/1928  02/04/1952  31/12/1986  34

 124

  Thiru K. Subramanyam,  19/01/1929  01/05/1951  31/01/1987  36

 125

  Thiru Ramachander ,  21/01/1930  02/04/1952  31/01/1988  36

 126

  Thiru A. Padmanaban,  14/12/1928  01/05/1956  30/06/1988  32

 127

  Thiru C.N. Raghavan,  14/10/1933  01/05/1956  01/03/1989  33

 128

  Thiru S. Venkitaramanan,  28/01/1931  14/04/1953  31/03/1989  36

 129

  Thiru C.V.S. Mani,  28/01/1932  01/05/1954  08/04/1989  35

 130

  Thiru M.K. Gomethagavelu,  05/12/1933  24/02/1960  27/05/1989  29

 131

  Thiru Badrinath,  30/06/1933  07/05/1957  12/12/1989  32

 132

  Thiru K. Motilal Chhabra,  01/02/1932  07/05/1957  28/02/1990  33

 133

  Thiru H.B.N. Shetty,  01/04/1932  24/02/1966  30/04/1990  24

 134

  Thiru N. Krishnamurthy,  16/06/1938  16/05/1960  03/10/1990  30

 135

  Thiru T.N. Seshan,  15/12/1932  25/04/1955  11/12/1990  35

 136

  Thiru Har Mohinder Singh,  20/03/1933  07/05/1956  31/03/1991  35

 137

  Thiru Z.K. Oza,  13/07/1933  07/05/1957  31/07/1991  34

 138

  Selvi S. Satyabama ,  14/08/1933  01/05/1956  31/08/1991  35

 139

  Thiru T.V. Antony,  05/10/1933  01/05/1956  31/10/1991  35

 140

  Thiru P.N. Vedanarayanan,  04/06/1933  14/05/1955  31/12/1991  36

 141

  Thiru R.A. Seetharama Das,  06/06/1934  01/06/1961  30/04/1992  31

 142

  Thiru P. Murari,  19/08/1934  07/05/1957  31/08/1992  35

 143

  Thiru M.M. Rajendran,  12/04/1935  07/05/1957  30/04/1993  36

 144

  Thiru B. Vijayaraghavan,  02/05/1935  07/05/1957  31/05/1993  36

 145

  Thiru P.V. Venkatakrishnan,  14/09/1936  01/06/1961  30/09/1993  32

 146

  Thiru P.M. Belliappa,  14/10/1935  12/05/1958  31/10/1993  35

 147

  Thiru P.B. Krishnaswamy,  10/11/1935  12/05/1958  30/11/1993  35

 148

  Thiru K.P. Geethakrishnan,  12/11/1935  12/05/1958  30/11/1993  35

 149

  Thiru D. Sridharan,  16/11/1935  11/06/1959  30/11/1993  34

 150

  Thiru V. Ramamurthy,  21/01/1936  11/05/1959  31/01/1994  35

 151

  Thiru T.V. Venkataraman,  23/11/1935  12/05/1958  31/05/1994  36

 152

  Thiru Md. Abdul Karim Tayab,  20/12/1936  01/06/1961  31/12/1994  33

 153

  Thiru L.M. Menezes,  25/01/1937  11/07/1959  31/01/1995  36

 154

  Thiru M. Raghupathy,  18/04/1937  16/05/1960  30/04/1995  35

 155

  Thiru Gangadhar Jas,  05/11/1936  26/05/1960  31/05/1995  35

 156

  Thiru K. Venkatesan,  22/06/1937  16/05/1960  30/06/1995  35

 157

  Thiru C.N. Ramdas,  03/10/1937  16/05/1960  31/10/1995  35

 158

  Dr. D. Sundaresan,  01/06/1940  20/07/1968  31/05/2000  32

 159

  Thiru S. Rangamani,  13/06/1940  21/05/1962  30/06/2000  38

 160

  Thiru T.S. Vijayaraghavan,  31/07/1941  07/08/1995  30/11/2000  5

 161

  Thiru C. Ramachandran,  05/04/1941  03/05/1963  30/04/2001  38

 162

  Thiru A.P. Muthuswami,  01/06/1941  05/07/1965  31/05/2001  36

 163

  Tmt. D. Latika Padalkar,  31/07/1941  27/06/1964  31/07/2001  37

 164

  Thiru A. Balraj,  07/07/1941  02/07/1966  31/07/2001  35

 165

  Thiru Iqbal Singh Dhaliwal,  31/05/1972  04/09/1996  01/04/2002  6

 166

  Thiru S.A. Subramani,  15/06/1942  27/06/1964  30/06/2002  38

 167

  Thiru Deepak Agrawal,  01/10/1966  20/08/1990  19/07/2002  12

 168

  Thiru S. Parthasarathi,  05/07/1942  05/07/1965  31/07/2002  37

 169

  Thiru V.T. Thurairaj,  10/07/1942  05/07/1965  31/07/2002  37

 170

  Thiru P. Shankar,  20/08/1943  02/07/1966  03/09/2002  36

 171

  Thiru G. Bhujanga Rao,  15/07/1944  15/07/1972  15/12/2002  30

 172

  Thiru M. Thangavelu,  10/06/1943  11/08/1988  30/06/2003  15

 173

  Dr. S. Narayan,  20/06/1943  05/07/1965  30/06/2003  38

 174

  Thiru J.T. Acharyulu,  01/07/1943  04/07/1970  30/06/2003  33

 175

  Dr. Chhattra Sal Singh,  10/07/1943  14/07/1967  31/07/2003  36

 176

  Thiru P. Sivakumar,  10/08/1943  08/06/1988  31/08/2003  15

 177

  Thiru K. Dheenadhayalan,  23/09/1943  04/12/1987  30/09/2003  16

 178

  Thiru Ashoke Joshi,  05/09/1943  03/08/1969  30/09/2003  34

 179

  Thiru K. Dharmarajan,  22/12/1943  02/07/1966  31/12/2003  37

 180

  Thiru P.V. Rajaraman,  02/02/1944  14/07/1967  29/02/2004  37

 181

  Thiru R. Rathinasamy,  12/05/1944  22/10/1986  31/05/2004  18

 182

  Thiru V. Lakshmi Ratan,  08/06/1944  14/07/1967  06/06/2004  37

 183

  Thiru R. Kuppuswamy,  02/06/1944  27/11/1991  30/06/2004  13

 184

  Thiru Om Kumar,  13/07/1944  10/07/1971  31/07/2004  33

 185

  Tmt. Rathi Vinay Jha,  15/07/1944  14/07/1967  31/07/2004  37

 186

  Thiru S. Meikandadevan,  05/07/1944  15/11/1980  31/07/2004  24

 187

  Thiru M. Ramu,  12/08/1944  17/07/1974  31/08/2004  30

 188

  Thiru Sukavaneshvar,  04/08/1944  14/07/1967  31/08/2004  37

 189

  Thiru I.V. Manivannan,  02/11/1944  15/07/1972  30/11/2004  32

 190

  Thiru V. Gunalan,  15/01/1945  02/11/1988  31/01/2005  17

 191

  Thiru A. Panneerselvam,  20/01/1945  07/01/1993  31/01/2005  12

 192

  Thiru K. Ramalingam,  20/02/1945  18/08/1994  28/02/2005  11

 193

  Thiru S.P. Elangovan,  14/02/1945  13/07/1971  28/02/2005  34

 194

  Thiru Ashoka Kumar Rastogi,  31/03/1945  02/08/1968  31/03/2005  37

 195

  Thiru V. Madhavan Nair,  18/04/1945  07/07/1973  30/04/2005  32

 196

  Tmt. Lakshmi Pranesh,  03/04/1945  02/07/1968  30/04/2005  37

 197

  Thiru P. Baskara Doss,  28/04/1945  14/08/1972  30/04/2005  33

 198

  Thiru V. Pandian,  01/05/1945  14/08/1996  30/04/2005  9

 199

  Thiru M. Abul Hassan,  03/05/1945  04/08/1984  31/05/2005  21

 200

  Thiru K. Rajamanickam,  14/05/1945  07/11/1989  31/05/2005  16

 201

  Thiru V. Ramadoss,  22/06/1945  19/11/1983  30/06/2005  22

 202

  Thiru S. Ramakrishnan,  31/08/1945  03/07/1969  31/08/2005  36

 203

  Thiru P. Kolappan,  23/10/1945  25/04/1986  31/10/2005  19

 204

  Thiru G. Ramakrishnan,  10/10/1945  08/06/1988  31/10/2005  17

 205

  Thiru R. Poornalingam,  15/11/1945  11/07/1970  30/11/2005  35

 206

  Thiru T.P. Nagarajan,  10/12/1945  07/07/1973  31/12/2005  32

 207

  Thiru T. Shanmuga Rajeswaran,  03/01/1946  29/06/1990  28/02/2006  16

 208

  Thiru Lal Rawna Sailo,  01/03/1946  07/07/1973  28/02/2006  33

 209

  Thiru R. Kasinathan,  10/03/1946  18/09/1985  31/03/2006  21

 210

  Thiru S. Ramachandran,  04/03/1946  13/12/1999  31/03/2006  7

 211

  Dr. M.B. Pranesh ,  01/05/1946  02/07/1968  30/04/2006  38

 212

  Thiru N. Murugan,  24/05/1946  03/10/1986  31/05/2006  20

 213

  Thiru Rajiv Walia,  11/09/1951  13/07/1975  28/09/2006  31

 214

  Thiru Vivek Harinarain,  12/02/1956  15/09/1980  14/01/2007  27

 215

  Thiru A.M. Kasiviswanathan,  04/01/1948  02/09/1994  29/06/2007  13

 216

  Thiru H.M. Pandey,  10/12/1947  10/07/1971  15/07/2007  36

 217

  Thiru N.P. Gupta,  15/08/1947  15/07/1972  31/08/2007  35

 218

  Thiru L.N. Vijayaraghavan,  26/09/1947  15/07/1972  30/09/2007  35

 219

  Thiru Kunal,  22/12/1979  26/08/2005  16/10/2007  2

 220

  Thiru Sanwat Ram,  01/11/1947  01/09/1981  31/10/2007  26

 221

  Thiru K.M. Subramanian,  14/10/1947  10/10/1988  31/10/2007  19

 222

  Dr. R. Baskaran,  20/10/1947  07/12/1988  31/10/2007  19

 223

  Thiru R. Santhanam,  03/12/1947  15/07/1972  12/11/2007  35

 224

  Thiru K. Elangovan,  27/11/1947  06/12/1985  30/11/2007  22

 225

  Thiru S. Rajarethinam,  10/11/1947  04/08/1984  30/11/2007  23

 226

  Thiru V. Thangavelu,  15/11/1947  30/12/1996  30/11/2007  11

 227

  Tmt. C.K Gariyali,  01/05/1948  15/07/1972  31/12/2007  35

 228

  Tmt. O.P. Sosamma,  02/06/1948  15/07/1972  06/01/2008  36

 229

  Thiru R. Karpoorasundarapandian,  09/01/1948  29/10/1982  31/01/2008  26

 230

  Thiru Nirmal Singh,  10/01/1948  07/07/1973  31/01/2008  35

 231

  Thiru P. Sonai,  07/01/1948  02/09/1994  31/01/2008  14

 232

  Thiru V. Murthy,  07/01/1948  30/12/1996  31/01/2008  12

 233

  Thiru M. Devaraj,  28/02/1948  29/08/1984  29/02/2008  24

 234

  Dr. Ramesh Chandra Panda,  17/02/1948  15/07/1972  29/02/2008  36

 235

  Thiru K.A. Mathew,  02/02/1948  14/07/1974  29/02/2008  34

 236

  Thiru R. Satapathy,  01/04/1948  15/07/1972  31/03/2008  36

 237

  Dr. S. Suryan,  10/03/1948  07/07/1995  31/03/2008  13

 238

  Thiru S. Chandramohan,  16/05/1956  13/12/1999  29/04/2008  9

 239

  Thiru D. Mani Bharathi,  28/04/1948  05/12/1997  30/04/2008  11

 240

  Thiru T.R. Ramasamy,  07/04/1948  02/12/1983  30/04/2008  25

 241

  Thiru T.R. Srinivasan,  23/05/1948  10/07/1971  31/05/2008  37

 242

  Dr. S. Gurumuthi,  06/06/1948  15/07/1972  30/06/2008  36

 243

  Thiru R.S. Kanna,  10/06/1948  09/09/1994  30/06/2008  14

 244

  Thiru M.P. Vijayakumar,  11/07/1948  29/06/1990  31/07/2008  18

 245

  Thiru N. Narayanan,  14/07/1948  04/07/1970  31/07/2008  38

 246

  Thiru A. Nagarajan,  17/07/1948  14/07/1974  31/07/2008  34

 247

  Thiru M.S. Srinivasan,  21/07/1948  10/07/1971  31/07/2008  37

 248

  Thiru L.K. Tripathy,  01/09/1948  10/07/1971  31/08/2008  37

 249

  Thiru P.R. Bindhumadhavan,  20/08/1948  07/07/1973  31/08/2008  35

 250

  Thiru E. Dasaradhan,  05/09/1948  03/11/1988  30/09/2008  20

 251

  Dr. Anuradha Khati Rajivan,  31/01/1956  12/07/1979  15/10/2008  29

 252

  Thiru Prithiviraj Langthasa,  25/10/1948  11/07/1976  31/10/2008  32

 253

  Thiru P. Shanmugam,  07/10/1948  31/12/1993  31/10/2008  15

 254

  Tmt. P. Sivakami,  01/12/1955  26/08/1985  23/11/2008  23

 255

  Thiru N. Vasudevan,  27/02/1949  01/11/1990  28/02/2009  19

 256

  Dr. V. Varaprasada Rao,  15/05/1953  17/09/1983  01/03/2009  26

 257

  Thiru V. Kanagaraj,  25/03/1949  04/03/1993  31/03/2009  16

 258

  Thiru S. Audiseshiah,  14/04/1949  07/12/1988  30/04/2009  21

 259

  Thiru T. Pitchandi,  20/04/1949  10/06/1986  30/04/2009  23

 260

  Thiru Arun Ramanathan,  25/04/1949  14/07/1973  30/04/2009  36

 261

  Thiru G. Ramamoorthy,  09/01/1953  13/12/1999  06/09/2009  10

 262

  Tmt. Lalitha Kumar,  15/11/1949  14/07/1974  30/11/2009  35

 263

  Thiru D. Rajendran,  29/11/1949  09/08/1989  30/11/2009  20

 264

  Thiru R. Sellamuthu,  06/06/1950  11/07/1976  02/01/2010  34

 265

  Thiru Ujagar Singh,  30/01/1950  12/07/1977  31/01/2010  33

 266

  Thiru S. Ayyar,  10/03/1950  08/09/1994  31/03/2010  16

 267

  Tmt. Thangam Sankaranarayanan,  01/05/1950  14/07/1974  30/04/2010  36

 268

  Thiru M A Gowrishankar,  30/06/1950    30/06/2010  

 269

  Thiru N. Govindan,  15/06/1950  12/07/1978  30/06/2010  32

 270

  Thiru Naresh Gupta,  31/07/1950  07/07/1973  31/07/2010  37

 271

  Thiru Syed Munir Hoda,  03/07/1950  13/07/1976  31/07/2010  34

 272

  Tmt. Santha Sheela Nair,  21/07/1950  07/07/1973  31/07/2010  37

 273

  Thiru K. Nanda Kishore,  06/07/1950  02/09/1994  31/07/2010  16

 274

  Thiru G. Sundaramurthi,  26/07/1950  28/06/2001  31/07/2010  9

 275

  Thiru K.S. Sripathi,  28/04/1950  13/07/1975  31/08/2010  35

 276

  Thiru Brijeshwar Singh,  31/08/1950  13/07/1975  31/08/2010  35

 277

  Thiru M. Madhavan Nambiar,  09/11/1950  14/07/1974  30/11/2010  36

 278

  Thiru S. Ramasundaram,  02/04/1954  12/07/1979  30/11/2010  31

 279

  Thiru S. Kosalaraman,  04/11/1950  14/08/1996  30/11/2010  14

 280

  Thiru P. Selvam,  27/12/1950  11/07/1976  31/12/2010  34

 281

  Thiru P.A. Ramiah,  10/06/1951  09/09/1981  01/03/2011  30

 282

  Thiru Gurnihal Singh Pirzada,  29/09/1958  01/09/1982  13/03/2011  29

 283

  Thiru M. Raman,  16/04/1951  11/07/1976  30/04/2011  35

 284

  Thiru K.S. Muthuswaamy,  16/06/1951  25/09/2002  30/06/2011  9

 285

  Thiru R. Thiagarajan,  15/07/1951  27/10/1998  31/07/2011  13

 286

  Tmt. S. Malathi,  28/10/1954  12/07/1977  17/08/2011  34

 287

  Thiru G. Muthusamy,  05/08/1951  29/11/1990  31/08/2011  21

 288

  Thiru K. Ashok Vardhan Shetty,  31/07/1957  03/09/1983  12/09/2011  28

 289

  Thiru A. Vishwanath Shegaonkar,  09/09/1951  26/08/1985  30/09/2011  26

 290

  Tmt. Susan Mathew,  17/09/1951  13/07/1975  30/09/2011  36

 291

  Thiru A. Sukumaran,  17/09/1951  04/03/1996  30/09/2011  15

 292

  Tmt. Qudsia Gandhi,  23/11/1951  12/07/1977  30/11/2011  34

 293

  Thiru S. Natarajan,  07/12/1951  18/03/1998  31/12/2011  13

 294

  Thiru C. Muthukumaraswamy,  09/01/1952  18/09/1995  31/01/2012  17

 295

  Thiru D. Jothi Jagarajan,  23/02/1952  13/10/1993  29/02/2012  19

 296

  Dr. S. Karuthiah Pandian,  09/03/1952  03/01/1997  31/03/2012  15

 297

  Thiru K.N. Venkataramanan,  13/04/1952  20/06/1991  30/04/2012  21

 298

  Thiru D. Uthirakumaran,  04/05/1952  29/03/2004  31/05/2012  8

 299

  Thiru R. Sivakumar,  07/06/1952  30/12/1996  30/06/2012  16

 300

  Thiru M. Mutia Kalaivanan,  11/06/1952  30/09/1980  30/06/2012  32

 301

  Thiru R Gopalan,  20/04/1952  11/07/1976  31/07/2012  36

 302

  Thiru V. Kannuchamy,  07/07/1952  26/02/2001  31/07/2012  11

 303

  Thiru M.R. Mohan,  29/07/1952  19/06/1995  31/07/2012  17

 304

  Thiru Ajay Bhattacharya,  26/08/1952  12/07/1977  31/08/2012  35

 305

  Selvi Shanmuga Priya R,  16/06/1987  30/08/2010  04/09/2012  2

 306

  Thiru R. Christodas Gandhi,  24/11/1952  23/07/1977  30/09/2012  35

 307

  Dr. N. Sundaradevan,  02/09/1952  11/07/1979  30/09/2012  33

 308

  Thiru D. Raajendiran,  12/10/1952  13/12/1999  31/10/2012  13

 309

  Selvi Ranjana,  12/01/1981  30/08/2010  15/11/2012  2

 310

  Thiru A.S. Jeevarathinam,  01/01/1953  30/12/1996  31/12/2012  16

 311

  Thiru C. Arokkiyasamy,  12/12/1952  20/08/1992  31/12/2012  20

 312

  Thiru Debendranath Sarangi,  01/01/1953  12/07/1977  31/12/2012  35

 313

  Thiru T.N. Ramanathan,  17/01/1953  12/03/1996  31/01/2013  17

 314

  Dr. A.Chittaranjan Mohandoss,  19/02/1953  13/12/1999  28/02/2013  14

 315

  Thiru K. Deenabandu,  23/02/1953  01/09/1982  28/02/2013  31

 316

  Thiru K. Allaudin,  04/03/1953  07/09/1981  31/03/2013  32

 317

  Thiru Dipak Jain,  01/04/1953  12/07/1978  31/03/2013  35

 318

  Thiru S. Thangaswami,  03/03/1953  27/10/1998  31/03/2013  15

 319

  Thiru Rakesh Kacker,  15/04/1953  12/07/1977  30/04/2013  36

 320

  Thiru S.S. Jawahar,  08/05/1953  04/03/1993  31/05/2013  20

 321

  Thiru G. Santhanam,  06/05/1953  12/03/1996  31/05/2013  17

 322

  Thiru P. Ekambaram,  01/06/1953  29/03/2004  31/05/2013  9

 323

  Thiru T K Ponnusamy,  05/06/1953  30/05/2008  30/06/2013  5

 324

  Thiru R. Balakrishnan,  21/07/1953  11/07/1976  31/07/2013  37

 325

  Thiru G A Rajkumar,  23/07/1953  12/07/1978  31/07/2013  35

 326

  Dr. Mrutyunjay Sarangi,  22/09/1953  12/07/1977  30/09/2013  36

 327

  Thiru P R Shampath,  14/11/1953  09/12/1992  30/11/2013  21

 328

  Thiru Rameshram Mishra,  14/12/1953  16/09/1980  31/12/2013  33

 329

  Thiru Raghupathy K,  20/04/1961  09/08/2008  22/03/2014  6

 330

  Thiru J Chandrakumar,  31/03/1954  28/02/2008  31/03/2014  6

 331

  Thiru M. Malik Feroze Khan,  08/03/1954  30/12/1996  31/03/2014  18

 332

  Thiru S. Machendranathan,  07/03/1954  21/07/1979  31/03/2014  35

 333

  Tmt. Sheela Balakrishnan,  05/03/1954  11/07/1976  31/03/2014  38

 334

  Thiru Thanga Kaliyaperumal,  01/05/1954  18/03/1998  30/04/2014  16

 335

  Dr. M. Sheela Priya,  05/05/1954  12/07/1977  31/05/2014  37

 336

  Thiru M.F. Farooqui,  28/06/1954  12/07/1978  30/06/2014  36

 337

  Thiru Chandra Prakash Singh,  01/07/1954  25/09/1981  30/06/2014  33

 338

  Thiru K. Dhanavel,  09/06/1954  30/12/1996  30/06/2014  18

 339

  Thiru D. Vivekanandan,  04/06/1954  29/03/2004  30/06/2014  10

 340

  Thiru Muthuveeran P,  01/08/1954  09/08/2008  31/07/2014  6

 341

  Thiru M. Kutralingam,  05/07/1954  15/09/1980  31/07/2014  34

 342

  Tmt. Sheela Rani Chunkath,  27/08/1954  12/07/1978  31/08/2014  36

 343

  Thiru K. Sellamuthu,  10/09/1954  13/12/1999  30/09/2014  15

 344

  Dr. J Uma Maheswari,  15/10/1954  28/02/2008  31/10/2014  6

 345

  Thiru Ramesh Kumar Khanna,  25/11/1954  01/09/1982  30/11/2014  32

 346

  Tmt. Shanthini Kapoor,  03/09/1960  30/08/1983  14/01/2015  32

 347

  Tmt Manimekalai C T,  24/01/1955  02/08/2010  31/01/2015  5

 348

  Tmt. M.P. Nirmala,  09/01/1955  19/06/1995  31/01/2015  20

 349

  Thiru Swaran Singh,  24/02/1955  25/08/1986  28/02/2015  29

 350

  Thiru P Seetharaman,  30/05/1955  20/03/2006  22/03/2015  9

 351

  Tmt. Kannegi Packianathan,  07/03/1955  30/12/1996  31/03/2015  19

 352

  Thiru P.M. Basheer Ahamed,  07/04/1955  30/12/1996  30/04/2015  19

 353

  Thiru K. Ganesan,  13/04/1955  01/09/1981  30/04/2015  34

 354

  Thiru Munusamy T,  02/05/1955  02/08/2010  31/05/2015  5

 355

  Thiru Soundaiah T,  11/05/1955  06/02/2008  31/05/2015  7

 356

  Thiru N. Mathivanan,  05/06/1955  29/04/2005  30/06/2015  10

 357

  Dr. T.S. Sridhar,  23/06/1955  12/07/1978  30/06/2015  37

 358

  Thiru A. Mohamed Aslam,  20/07/1956  13/12/1999  15/07/2015  16

 359

  Dr. V K Shanmugam ,  08/09/1955  13/02/2008  30/09/2015  7

 360

  Dr. R. Vijaykumar,  23/09/1955  12/07/1978  30/09/2015  37

 361

  Dr. R. Kannan,  21/09/1955  01/09/1981  30/09/2015  34

 362

  Dr. K. Arulmozhi,  26/03/1958  26/08/1985  14/10/2015  30

 363

  Thiru Jayaraman M,  24/10/1955  13/02/2008  31/10/2015  7

 364

  Thiru Manoharan C,  15/12/1955  10/02/2012  31/12/2015  3

 365

  Dr. T. Prabhakara Rao,  25/12/1955  01/09/1982  31/12/2015  33

 366

  Thiru Surjit K Chaudhary,  15/12/1955  15/09/1980  31/12/2015  35

 367

  Dr. M. Rajaram,  26/02/1956  14/08/1996  02/02/2016  20

 368

  Thiru Mohan Verghese Chunkath,  10/03/1956  12/07/1978  31/03/2016  38

 369

  Thiru V.K. Subburaj,  05/05/1956  30/09/1980  31/05/2016  36

 370

  Thiru Rajendran C,  10/05/1956  09/08/2008  31/05/2016  8

 371

  Thiru Sitherasenan L,  04/05/1956    31/05/2016  

 372

  Dr. M. Veera Shanmugha Moni,  09/06/1956  13/12/1999  30/06/2016  17

 373

  Thiru N.S. Palaniappan,  04/06/1956  29/08/1983  30/06/2016  33

 374

  Thiru Braj Kishore Prasad,  20/05/1956  29/08/1983  31/07/2016  33

 375

  Thiru C.V. Sankar,  02/07/1956  01/09/1982  31/07/2016  34

 376

  Thiru Hemant Kumar Sinha,  14/07/1956  01/09/1982  31/07/2016  34

 377

  Thiru V.M. Xavier Chrisso Nayagam,  25/07/1956  29/03/2004  31/07/2016  12

 378

  Thiru K. Skandan,  08/12/1956  01/09/1982  31/12/2016  34

 379

  Thiru Shashi Shekhar,  28/12/1956  01/09/1981  31/12/2016  35

 380

  Tmt. Smita Nagaraj,  22/09/1958  21/08/1984  12/01/2017  33

 381

  Thiru Mohanraj V,  22/01/1957  10/02/2012  31/01/2017  5

 382

  Thiru Maharabushanam K,  10/06/1957  02/08/2010  30/06/2017  7

 383

  Dr. P. Rama Mohana Rao,  15/09/1957  26/08/1985  30/09/2017  32

 384

  Thiru S. Murugaia,  09/10/1957  29/03/2004  04/11/2017  13

 385

  Dr. Ankur Lather,  13/12/1989    12/12/2017  

 386

  Thiru Senthilkumar P,  18/12/1957  10/02/2012  31/12/2017  5

 387

  Thiru Ashok Ranjan Mohanty,  15/05/1958  20/09/1985  30/04/2018  33

 388

  Selvi Leena Nair,  30/06/1958  01/09/1982  30/06/2018  36

 389

  Selvi Anju Arun Kumar,  23/12/1988  28/08/2017  04/07/2018  1

 390

  Thiru Nagarajan K,  02/07/1958  02/08/2010  31/07/2018  8

 391

  Dr. Pingale Vijay Maruti,  11/05/1976  06/09/2004  14/09/2018  14

 392

  Thiru Killi Chandra Sekhar,  16/05/1983  01/09/2014  26/11/2018  4

 393

  Thiru Jasbir Singh Bajaj,  18/07/1959  24/08/1987  31/12/2018  31

 394

  Thiru Ambuj Sharma,  15/12/1958  01/09/1983  31/12/2018  35

 395

  Thiru Rajiv Nayan Choubey,  28/01/1959  01/09/1981  31/01/2019  38

 396

  Dr R Palaniswamy,  28/01/1960  09/03/2007  10/04/2019  12

 397

  Thiru R. Venkatesan,  16/04/1959  26/02/2001  30/04/2019  18

 398

  Thiru K. Gnanadesikan,  16/04/1959  01/09/1982  30/04/2019  37

 399

  Dr (Tmt) Girija Vaidyanathan,  01/07/1959  01/09/1981  30/06/2019  38

 400

  Thiru A. Ramalingam,  03/06/1959  26/02/2001  30/06/2019  18

 401

  Thiru V. Chandrasekaran,  20/06/1959  29/03/2004  30/06/2019  15

 402

  Tmt. D. Sabitha,  15/10/1959  25/08/1988  31/10/2019  31

 403

  Thiru R. Rajagopal,  16/06/1961  21/08/1984  20/11/2019  35

Designed and Developed by NIC-Chennai